Gebruiksvoorwaarden website MPN Belgium

1. Gebruiksvoorwaarden

Deze website wordt beheerd door MPN Belgium vzw, gevestigd te B-3500 Hasselt, Jef Koningslaan 4, met ondernemingsnummer 0663.941.937, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt. (hierna “MPN Belgium”)

Door deze website te bezoeken of de informatie op deze website te gebruiken, aanvaardt u deze Gebruiksvoorwaarden en ziet u af van alle mogelijke vorderingen tegen MPN Belgium, en haar organen, leden en medewerkers, die verband houden met het gebruik van de website of het materiaal, de informatie, de aanbevelingen of enige andere gegevens die erin zijn opgenomen.

Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of in strijd is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasselijkheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.

MPN Belgium kan steeds beslissen om de toegang tot (delen van) de website te ontzeggen aan gebruikers die naar haar oordeel inbreuk plegen op deze gebruiksvoorwaarden of omwille van andere redelijke motieven.

2. Informatie en inhoud

Deze website en de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, video’s, presentaties, vragenlijsten, checklists, aantekeningen, logo’s en iconen en andere inhoud betreffende of verband houdend met MPN Belgium worden verstrekt “zoals zij zijn” zonder enige verklaring of bevestiging en met uitsluiting van enigerlei garantie, al dan niet expliciet of impliciet, met inbegrip van, echter niet beperkt tot, de garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of geen inbreuk vormend op rechten of intellectuele rechten van derden.

Hoewel de informatie op deze website te goeder trouw is opgesteld om informatie te verschaffen over MPN Belgium en MPN in het algemeen, zullen MPN Belgium noch haar organen, leden en medewerkers in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, met inbegrip van, echter niet beperkt tot rechtstreekse of onrechtstreekse schade, gevolgschade of incidentele schade die het gevolg is van of verband houdt met het gebruik van of de toegang tot de website of die het gevolg is van of verband houdt met (het gebruik van) het materiaal, de informatie, de aanbevelingen of enige andere gegevens op deze website.

Hoewel MPN Belgium te allen tijde en naar best vermogen tracht de website beschikbaar te houden, geeft zij geen garanties voor de goede werking van de website en kan zij op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eender welke schade die het gevolg zou zijn van een slechte werking of onbeschikbaarheid van de website.

MPN Belgium mag te allen tijde en zonder voorafgaande verwittiging de nodige wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aanbrengen aan deze Gebruiksvoorwaarden, aan de informatie, afbeeldingen, video’s, presentaties, logo’s en iconen en andere inhoud die op deze website worden gebruikt en aan de producten en diensten waarnaar op deze website wordt verwezen. U gaat ermee akkoord om de informatie op deze website niet, geheel of gedeeltelijk, te wijzigen, te vervangen of aan te vullen.

Mogelijk bevat deze website werken of materialen van andere websites of links of verwijzingen naar andere websites die niet onder toezicht van MPN Belgium staan. MPN Belgium, en haar organen, leden en medewerkers, dragen geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aangaande zulke werken of materialen of de inhoud van dergelijke links of links binnen de gelinkte sites. Voor het toegestane gebruik van dergelijke werken of materialen verwijst MPN Belgium naar de voorwaarden van de respectieve rechthebbenden.

3. Verstrekte informatie en gebruik van het forum

Op bepaalde onderdelen van de website kan de gebruiker zelf informatie plaatsen. MPN Belgium kan deze informatie onmogelijk op voorhand controleren. De gebruiker is als enige en met uitsluiting van MPN Belgium en haar organen, leden en medewerkers, verantwoordelijk en aansprakelijk voor dergelijke informatie. Als gebruiker garandeert u dat alle informatie en materiaal dat u via deze website aan MPN Belgium verstrekt geen inbreuk uitmaakt op de rechten of intellectuele rechten van derden en niet anderszins onrechtmatig of onwettig is, en zal u MPN Belgium vrijwaren voor alle schade die zij hierdoor zou kunnen lijden. MPN Belgium kan te allen tijde en zonder voorafgaande verwittiging de nodige wijzigingen, verbeteringen en/of schrappingen aanbrengen aan de door de gebruiker verstrekte informatie.

De gebruiker kan na registratie berichten plaatsen op het discussieforum van deze website, waarop deze gebruiksvoorwaarden integraal van toepassing zijn. De gebruiker zal uitsluitend geoorloofde, persoonlijke en niet-commerciële berichten plaatsen en versturen via het forum. Het is strikt verboden om onrechtmatige, onwettige, ongeoorloofde, discriminerende, kwetsende, beledigende of andere berichten die op eender welke manier indruisen tegen de openbare orde of de goede reden, te plaatsen of te versturen. De bestanden mogen geen virussen of andere malware bevatten of de systemen op enige wijze vertragen of beschadigen. MPN Belgium kan steeds ingrijpen als naar haar oordeel deze Gebruiksvoorwaarden worden geschonden.

U gaat ermee akkoord dat MPN Belgium deze verstrekte informatie of dit verstrekt materiaal kan gebruiken. Voor wat betreft de door de gebruiker verstrekte persoonsgegevens wordt de verwerking en het gebruik ervan door MPN Belgium beheerst door de bepalingen van haar Privacy Beleid.

4. Intellectuele eigendom

Deze website en de informatie en het materiaal dat op deze website wordt getoond, met inbegrip van, zonder beperkingen, al het redactioneel materiaal, teksten, vragenlijsten, checklists aantekeningen, afbeeldingen, foto’s, illustraties, video’s, presentaties en ander grafisch materiaal met inbegrip van de lay-out en de functionaliteit van deze website, en de namen, logo’s en iconen en merken zijn de eigendom van MPN Belgium of haar organen, leden of medewerkers, en zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht en/of andere wetten op intellectuele eigendommen.

Het is niet toegelaten om dergelijk intellectueelrechtelijk beschermd materiaal of een deel ervan te kopiëren, te gebruiken, te wijzigen, te herverzenden, verdelen, verspreiden, verkopen, publiceren, uitzenden, laten circuleren of op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, op eender welke wijze, zonder uitdrukkelijk voorafgaande en schriftelijke toestemming MPN Belgium.

Het is enkel toegelaten om fragmenten uit de informatie of het materiaal op deze website af te drukken, te downloaden of anderszins te reproduceren of te gebruiken voor niet-commerciële, informatieve doeleinden voor persoonlijk gebruik.

Tenzij expliciet en schriftelijk vermeld, zal niets van hetgeen hierin is vervat worden verstaan als het verlenen van een licentie of een recht uit hoofde van enig auteursrecht, merkenrecht of ander intellectueel eigendomsrecht in verband met dergelijke informatie, gegevens, producten of diensten.

5. Geen vervanging van medische zorg of advies

De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van medische professionals of zorgverlenende instanties. De informatie en de gebruiksmogelijkheden op deze website kunnen niet gezien worden als een vervanging van medische of andere professionele hulp of advies. Deze informatie is tevens niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een zelfdiagnose.

De informatie op deze website dient als algemene informatie gezien te worden en heeft geen betrekking op één individueel persoon of één specifieke medische toestand. Deze informatie bezit dan ook geen diagnostische of therapeutische waarde, noch enig persoonlijk advies.

Voor het stellen van een juiste diagnose, het geven van een goed advies, het toepassen van een juiste behandeling en een goede opvolging, is het dus aangewezen tijdig contact op te nemen met een arts of een medisch specialist. Op basis van de informatie op deze website kan er niet worden afgeleid dat het zoeken van professionele hulp kan worden uitgesteld of het verkregen medisch advies te veronachtzamen.

MPN Belgium noch haar organen, leden of medewerkers zijn op enige wijze aansprakelijk voor eventuele incorrecte, onvolledige of onaangepaste informatie op deze website.

6. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

Op deze Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de website is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die kunnen ontstaan uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden en/of het gebruik van de website en/of de inhoud van de website worden uitsluitend beslecht door de rechtbanken van Hasselt (België).

7. Contact

U kunt MPN Belgium contacteren in verband met deze Gebruiksvoorwaarden via het contactformulier op de website of:

per e-mail: info@mpnbelgium.org
per telefoon: +32 477 66 30 93
per brief: MPN Belgium vzw, Jef Koningslaan 4, 3500 Hasselt