Privacy en Cookie Beleid MPN Belgium

1. Algemeen

Deze website en de verwerking van persoonsgegevens via deze website wordt beheerd door MPN Belgium vzw, gevestigd te B-3500 Hasselt, Jef Koningslaan 4 met ondernemingsnummer 0663.941.937, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt (hierna MPN Belgium).

De persoonlijke gegevens die u aan MPN Belgium verstrekt of die MPN Belgium over u verzamelt via deze website of via cookies worden enkel bewaard, verwerkt en overgedragen overeenkomstig de Wet van 8.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet) en dit Privacy en Cookie Beleid.

MPN Belgium mag dit Privacy en Cookie Beleid op ieder moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Deze wijzigingen gaan van kracht van zodra zij op de website worden geplaatst. Ten aanzien van gebruikers van wie de persoonlijke gegevens reeds in het bezit zijn van MPN Belgium, treden de gewijzigde bepalingen in werking van zodra zij ter kennis werden gebracht van deze gebruikers, of van zodra zij hiervan redelijkerwijze kennis konden nemen.

2. Toestemming

Door het aanvinken van de mededeling “Ik heb het Privacy en Cookie Beleid gelezen en aanvaard.” gaat u uitdrukkelijk akkoord met de verwerking van uw persoonlijke gegevens volgens de bepalingen van de Privacywet en dit Privacy en Cookie Beleid.

Door het aanvinken of wegklikken van de mededeling “Ik heb het Privacy en Cookie Beleid gelezen en aanvaard.” of door het gebruik van deze website gaat u uitdrukkelijk akkoord met de bepalingen van dit Privacy en Cookie Beleid die betrekking hebben op cookies.

3. Welke gegevens verzamelen wij?

MPN Belgium verzamelt en verwerkt uw gegevens op grond van uw toestemming, haar gerechtvaardigde belangen (bv. de werking van haar organisatie en website, informatieverstrekking, …) en eventuele wettelijke verplichtingen of de uitvoering van contractuele relaties.

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver uw IP-adres, e-mailadres, naam en voornaam (in de mate van het mogelijke).

Bij een bezoek van onze website bewaren wij:

 • Uw IP-adres en uw e-mailadres als u een bezoek brengt aan onze website, in de mate van het mogelijke;
 • Uw e-mailadres, naam en voornaam als u boodschappen/vragen plaatst op onze website;
 • Uw e-mailadres, naam en voornaam als u dit aan ons communiceert;
 • Alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze website geraadpleegd hebt;
 • Alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt, o.a. via invulformulieren, het forum, de blog, de e-mailadressen van MPN Belgium,…

U garandeert dat u te allen tijde juiste en volledige gegevens verstrekt. U stemt ermee in dat MPN Belgium mag aannemen dat de verstrekte gegevens juist en volledig zijn zolang u deze niet heeft bijgewerkt. Het verstrekken van onjuiste gegevens of gegevens van derden kan ervoor zorgen dat u, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de website.

U hebt steeds de mogelijk uw persoonsgegevens op te vragen en om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren via info@mpnbelgium.org

4. Voor welke doeleinden worden deze persoonlijke gegevens gebruikt?

Wij zullen uw persoonlijke gegevens enkel bewaren, verwerken en overdragen:

 • om u toe te laten alle functies van onze website te gebruiken;
 • om de inhoud van onze website te verbeteren;
 • om u te contacteren en u de informatie, nieuwsbrieven, producten of diensten te verstrekken die u heeft aangevraagd, alsook om aangelegenheden die voortkomen uit dergelijke overeenkomsten af te handelen;
 • om u op de hoogte te stellen van updates van onze site;
 • om de inhoud en de lay-out van onze pagina’s te individualiseren voor elk individuele bezoeker;

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens enkel voor zolang dat nodig is voor de verwerking in het kader van voormelde doeleinden. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële of marketing doeleinden.

5. Overlegging van persoonlijke gegevens aan derden

MPN Belgium zal uw persoonlijke gegevens niet overleggen aan derden, behalve:

 • waar nodig voor het goed functioneren van onze website voor zover het beheer ervan wordt uitbesteed aan derden;
 • waar nodig om aangelegenheden af te handelen die voortkomen uit uw gebruik van de website en uw correspondentie met MPN Belgium;
 • indien MPN Belgium te goeder trouw van mening is dat dit van haar vereist wordt door rechterlijk bevel of enige andere wettelijke vereiste of om haar rechten of die van haar klanten en/of medewerkers te beschermen.

MPN Belgium neemt alle redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen en eist van voormelde derden die uw persoonlijke gegevens behandelen dat zij hetzelfde doen.

MPN Belgium is uitsluitend aansprakelijk voor de directe en aantoonbare schade die u zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens indien en voor zover zou komen vast te staan dat MPN Belgium hierbij een inbreuk beging op de geldende Privacywetgeving. De aansprakelijkheid van MPN Belgium is in ieder geval beperkt tot haar aansprakelijkheid volgens de geldende Privacywetgeving. MPN Belgium is niet aansprakelijk voor eventuele gegevenslekken buiten haar redelijke controle, o.a. als gevolg van hacking of andere vormen van (cyber)criminaliteit.

6. Uw rechten

Indien u niet langer wenst gecontacteerd te worden of niet langer instemt met de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u dit ter schriftelijk kennis brengen van MPN Belgium via onderstaande contactgegevens.

U heeft steeds het recht om ons kosteloos en bij wijze van een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag verzonden naar bovenstaand adres, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart, te verzoeken om inzage te krijgen in de persoonlijke gegevens die wij over u hebben verzameld, alsook om deze te laten verwijderen, ontlinken of wijzigen indien deze incorrect, onvolledig of niet pertinent zouden zijn. MPN Belgium zal u binnen 45 dagen na ontvangst van het verzoek uw persoonlijke gegevens meedelen.

U kunt zich onder diezelfde voorwaarden verzetten tegen de overlegging van uw persoonlijke gegevens aan de hierboven vermelde derden.

7. Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën zoals web beacons, logfiles, Google Analytics, Gravatar.

Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte webpagina’s en registreert een aantal gegevens over dit bezoek zoals uw IP-adres. MPN maakt gebruik van noodzakelijke, functionele, performantie- en ‘third party’- cookies.

Al deze cookies zijn onmisbaar voor het functioneren van de website of worden gebruikt om de inhoud, functionaliteit en gebruikerservaring van de website constant te kunnen verbeteren.

Web beacons zijn grafische bestanden die in een webpagina of een e-mail verborgen zitten en die o.a. bepaalde informatie kunnen registreren zoals uw IP-adres.

Logfiles is een logboekbestand waarin meldingen over het gebruik van computers en diensten worden bewaard.

Google Analytics is een dienst van Google dat gebruikt wordt om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerd weer te geven. Op basis hiervan krijgt MPN Belgium een duidelijk beeld van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves.

Gravatar is een centraal opgeslagen gebruikersafbeelding die vanaf verschillende websites kan worden opgeroepen.

MPN Belgium gebruikt bovenstaande technieken om

 • de functionaliteit van de website uit te breiden;
 • uw surfvoorkeuren te registreren;
 • informatiesessies te registreren;
 • de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van uw browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt;
 • de website zo snel mogelijk te laten werken;
 • de veiligheid van de website te garanderen;
 • de website te testen en verbeteringen aan te brengen;
 • ervoor te zorgen dat u ingelogd blijft en ongestoord kunt surfen

Wij gebruiken geen cookies om persoonlijke informatie, zoals uw naam, te verkrijgen.

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met reclameregies op internet.

Voor zover het cookies of technologieën van derden betreft (‘third-party-cookies’), is het mogelijk dat bepaalde gegevens worden verwerkt door en onder verantwoordelijkheid van deze derden. MPN Belgium heeft geen zeggenschap over noch inzage in dergelijke verwerking van persoonsgegevens door derden en is hiervoor niet aansprakelijk.

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Wanneer u voor de eerste keer de website raadpleegt, verschijnt er een pop-up melding dat MPN Belgium cookies gebruikt. Indien u deze pop-up wegklikt, neemt MPN Belgium aan dat u akkoord gaat met het gebruik van cookies.

De meeste cookies verdwijnen bij het sluiten van de webbrowser. Sommige cookies blijven enkele dagen tot enkele jaren staan.

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen via uw webbrowser. Wij verwijzen hiervoor naar de gebruiksaanwijzingen van uw webbrowser. Houd er wel rekening mee dat in dit geval bepaalde onderdelen van de website niet kunnen functioneren. U kunt steeds alle cookies die reeds zijn opgeslagen op uw computer verwijderen. Ook hiervoor verwijzen wij naar de gebruiksaanwijzingen van uw browser.

U kunt uw cookie-instellingen op elk moment veranderen (bijv. vragen om gewaarschuwd te worden wanneer er cookies worden verstuurd naar uw computer) door de instellingen van uw internet browser te wijzigen (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari of Opera). U dient echter te beseffen dat, als u dat doet, u mogelijk niet in staat zult zijn bepaalde functies te gebruiken waarvoor informatievergaring vereist is.

8. Contact

U kunt MPN Belgium contacteren in verband met dit Privacy en Cookie beleid via het contactformulier op de website of:

per e-mail: info@mpnbelgium.org
per telefoon: +32 477 66 30 93
per brief: MPN Belgium vzw, Jef Koningslaan 4, 3500 Hasselt